خريطة المجمّع

[{"Coordinates":[{"Latitude":24.428478729840734,"Longitude":54.463874101638794},{"Latitude":24.428207657239987,"Longitude":54.46361929178238},{"Latitude":24.428346856756377,"Longitude":54.46343958377838},{"Latitude":24.428625255328317,"Longitude":54.463689029216766}],"BorderColor":"#99ca3e","BorderWeight":2,"Grouped":true,"FillColor":"#99ca3e","Icon":null,"LocationType":20,"Message":"\u0627\u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 1","Tag":"building-1"},{"Coordinates":[{"Latitude":24.42942137416948,"Longitude":54.46393042802811},{"Latitude":24.42911611447157,"Longitude":54.46363538503647},{"Latitude":24.429252870907575,"Longitude":54.46346640586853},{"Latitude":24.429560572346475,"Longitude":54.46376413106918}],"BorderColor":"#99ca3e","BorderWeight":2,"Grouped":true,"FillColor":"#99ca3e","Icon":null,"LocationType":20,"Message":"\u0627\u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 3","Tag":"building-3"},{"Coordinates":[{"Latitude":24.42935543813727,"Longitude":54.46308821439743},{"Latitude":24.429648486905442,"Longitude":54.46337789297104},{"Latitude":24.42979256896678,"Longitude":54.46318477392197},{"Latitude":24.42950440467951,"Longitude":54.462885707616806}],"BorderColor":"#99ca3e","BorderWeight":2,"Grouped":true,"FillColor":"#99ca3e","Icon":null,"LocationType":20,"Message":"\u0627\u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 4","Tag":"building-4"},{"Coordinates":[{"Latitude":24.424771578380756,"Longitude":54.47349786758423},{"Latitude":24.424390600121153,"Longitude":54.47344958782196},{"Latitude":24.424366178398603,"Longitude":54.473567605018616},{"Latitude":24.424019389428295,"Longitude":54.47351396083832},{"Latitude":24.42404381121798,"Longitude":54.47337448596954},{"Latitude":24.423667715132865,"Longitude":54.47327256202698},{"Latitude":24.423721443213655,"Longitude":54.47301506996155},{"Latitude":24.424800884353083,"Longitude":54.47323501110077}],"BorderColor":"#99ca3e","BorderWeight":2,"Grouped":true,"FillColor":"#99ca3e","Icon":null,"LocationType":20,"Message":"\u0627\u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 6","Tag":"building-6-park-rotana"},{"Coordinates":[{"Latitude":24.322359431496736,"Longitude":54.52443838119507},{"Latitude":24.321332887213885,"Longitude":54.524502754211426},{"Latitude":24.32130355725509,"Longitude":54.524057507514954},{"Latitude":24.322354543210327,"Longitude":54.523998498916626}],"BorderColor":"#99ca3e","BorderWeight":2,"Grouped":true,"FillColor":"#99ca3e","Icon":null,"LocationType":20,"Message":"\u0627\u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 7","Tag":"building-7-studio"},{"Coordinates":[{"Latitude":24.428854811583328,"Longitude":54.463069438934326},{"Latitude":24.428713170539176,"Longitude":54.46324646472931},{"Latitude":24.429025757459293,"Longitude":54.46355760097504},{"Latitude":24.429167398152455,"Longitude":54.46339130401611}],"BorderColor":"#99ca3e","BorderWeight":2,"Grouped":true,"FillColor":"#99ca3e","Icon":null,"LocationType":20,"Message":"\u0627\u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 2","Tag":"building-2"},{"Coordinates":[{"Latitude":24.430784044451244,"Longitude":54.465832114219666},{"Latitude":24.431003828601824,"Longitude":54.46627736091614},{"Latitude":24.431404323180306,"Longitude":54.46580529212952},{"Latitude":24.431086858070145,"Longitude":54.46546733379364}],"BorderColor":"#99ca3e","BorderWeight":2,"Grouped":true,"FillColor":"#99ca3e","Icon":null,"LocationType":20,"Message":"\u0627\u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 5","Tag":"building-5"}]