خريطة المجمّع

[{"Coordinates":[{"Latitude":24.428478729841,"Longitude":54.463874101639},{"Latitude":24.42820765724,"Longitude":54.463619291782},{"Latitude":24.428346856756,"Longitude":54.463439583778},{"Latitude":24.428625255328,"Longitude":54.463689029217}],"BorderColor":"#99ca3e","BorderWeight":2,"Grouped":true,"FillColor":"#99ca3e","Icon":null,"LocationType":20,"Message":"\u0627\u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 1","Tag":"building-1"},{"Coordinates":[{"Latitude":24.429421374169,"Longitude":54.463930428028},{"Latitude":24.429116114472,"Longitude":54.463635385036},{"Latitude":24.429252870908,"Longitude":54.463466405869},{"Latitude":24.429560572346,"Longitude":54.463764131069}],"BorderColor":"#99ca3e","BorderWeight":2,"Grouped":true,"FillColor":"#99ca3e","Icon":null,"LocationType":20,"Message":"\u0627\u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 3","Tag":"building-3"},{"Coordinates":[{"Latitude":24.429355438137,"Longitude":54.463088214397},{"Latitude":24.429648486905,"Longitude":54.463377892971},{"Latitude":24.429792568967,"Longitude":54.463184773922},{"Latitude":24.42950440468,"Longitude":54.462885707617}],"BorderColor":"#99ca3e","BorderWeight":2,"Grouped":true,"FillColor":"#99ca3e","Icon":null,"LocationType":20,"Message":"\u0627\u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 4","Tag":"building-4"},{"Coordinates":[{"Latitude":24.424771578381,"Longitude":54.473497867584},{"Latitude":24.424390600121,"Longitude":54.473449587822},{"Latitude":24.424366178399,"Longitude":54.473567605019},{"Latitude":24.424019389428,"Longitude":54.473513960838},{"Latitude":24.424043811218,"Longitude":54.47337448597},{"Latitude":24.423667715133,"Longitude":54.473272562027},{"Latitude":24.423721443214,"Longitude":54.473015069962},{"Latitude":24.424800884353,"Longitude":54.473235011101}],"BorderColor":"#99ca3e","BorderWeight":2,"Grouped":true,"FillColor":"#99ca3e","Icon":null,"LocationType":20,"Message":"\u0627\u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 6","Tag":"building-6-park-rotana"},{"Coordinates":[{"Latitude":24.322359431497,"Longitude":54.524438381195},{"Latitude":24.321332887214,"Longitude":54.524502754211},{"Latitude":24.321303557255,"Longitude":54.524057507515},{"Latitude":24.32235454321,"Longitude":54.523998498917}],"BorderColor":"#99ca3e","BorderWeight":2,"Grouped":true,"FillColor":"#99ca3e","Icon":null,"LocationType":20,"Message":"\u0627\u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 7","Tag":"building-7-studio"},{"Coordinates":[{"Latitude":24.428854811583,"Longitude":54.463069438934},{"Latitude":24.428713170539,"Longitude":54.463246464729},{"Latitude":24.429025757459,"Longitude":54.463557600975},{"Latitude":24.429167398152,"Longitude":54.463391304016}],"BorderColor":"#99ca3e","BorderWeight":2,"Grouped":true,"FillColor":"#99ca3e","Icon":null,"LocationType":20,"Message":"\u0627\u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 2","Tag":"building-2"},{"Coordinates":[{"Latitude":24.430784044451,"Longitude":54.46583211422},{"Latitude":24.431003828602,"Longitude":54.466277360916},{"Latitude":24.43140432318,"Longitude":54.46580529213},{"Latitude":24.43108685807,"Longitude":54.465467333794}],"BorderColor":"#99ca3e","BorderWeight":2,"Grouped":true,"FillColor":"#99ca3e","Icon":null,"LocationType":20,"Message":"\u0627\u0644\u0645\u0628\u0646\u0649 5","Tag":"building-5"}]